mOpieka - zdalna, mobilna opieka

Regulamin z dnia 20.04.2015

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal internetowy mOpieka.pl prowadzony jest przez firmę newadsnow sp.z o.o. w Poznaniu, ul. Podchorążych 22/24, 60-143 Poznań; NIP: 7792405005, REGON: 302086769.
  Adres biura obsługi Klienta: ul. Pogorzelska 2/8 60-162 Poznań.
 2. Zasady korzystania z portalu określa niniejszy regulamin. Przystąpienie do korzystania z portalu jest tożsame z zapoznaniem i akceptacją regulaminu.
 3. Portal mOpieka.pl wraz z niniejszym regulaminem podlega w całości ochronie prawnej, w szczególności zawartej w treści Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

II. DEFINICJE

 1. Portal – platforma internetowa mOpieka.pl to system zarządzania opieką i konfigurowania funkcjonalności aplikacji.
 2. Administrator – właściciel Portalu, firma newadsnow sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Podchorążych 22/24, 60-143 Poznań; NIP: 7792405005, REGON: 302086769
 3. Aplikacja – mobilna aplikacja na smartfony, tablety i inne urządzenia z systemami Android, iOS i Windows Phone z dostępem do internetu. Aplikacja po zainstalowaniu i skonfigurowaniu umożliwia zdalny nadzór nad podopiecznym.
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu i Usługi, występująca w roli Opiekuna lub Podopiecznego.
 5. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez newadsnow sp. z o.o. pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu mOpieka.pl, skutkujące dostępem do zasobów portalu i umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności Aplikacji.
 6. Opiekun - zarejestrowany Użytkownik Portalu, tj. użytkownik, który przeszedł proces rejestracji, w wyniku czego aktywował w ramach serwisu mOpieka.pl swoje unikalne Konto, które umożliwia mu dostęp do usług świadczonych przez newadsnow sp.z o.o., w szczególności zaś dostęp do Aplikacji i możliwość konfiguracji zdalnej opieki nad Podopiecznym za pośrednictwem serwisu mOpieka.pl na zasadach określonych w Regulaminie Portalu mOpieka.pl. Korzystanie z Portalu mOpieka.pl jest dobrowolne. Korzystając z Portalu mOpieka.pl dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu Portalu mOpieka.pl oraz akceptuje w całości wszystkie jego postanowienia.
 7. Podopieczny - Użytkownik Usługi mOpieka.pl będący pod opieką Opiekuna.
 8. Usługa – polega na udostępnieniu Użytkownikowi Aplikacji oraz umożliwienie skonfigurowania parametrów zdefiniowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta stanowiących o charakterze i rodzaju opieki. Udostępnienie Aplikacji oznacza umożliwienie pobrania i uruchomienia Aplikacji na urządzeniach mobilnych będących w użytkowaniu Opiekuna i Podopiecznego.

III. REJESTRACJA W SERWISIE I KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Aby skorzystać z usług Portalu mOpieka.pl w zakresie skonfigurowania parametrów Usługi oraz Konta Opiekun musi przejść procedurę rejestracji, w wyniku której utworzone będzie jego indywidualne Konto. Aby pobrać Aplikację Użytkownik nie musi rejestrować Konta na Portalu. Warunki pobrania i wymagania sprzętowe Aplikacji określone są w regulaminie właściwego sklepu internetowego z aplikacjami.
 2. Rejestracja na Portalu jest całkowicie darmowa. W celu dokonania rejestracji wymagane jest wypełnienie przez Opiekuna odpowiedniego formularza wygenerowanego przez mOpieka.pl (zwanego dalej: „Formularzem”). Formularz wymaga udostępnienia przez zainteresowanego Opiekuna danych, o które zostanie poproszony w ramach Formularza, niezbędnych do realizacji usług w ramach Portalu mOpieka.pl. W celu rejestracji Opiekun powinien wypełnić Formularz, w tym podać nazwę, pod którą Opiekun zamierza występować w mOpieka.pl (login) oraz hasło, a także wypełnić profil Opiekuna.
 3. Ponadto Opiekun ma możliwość zaznaczenia następujących opcji dotyczących:
  a) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług dostępnych w serwisie mOpieka.pl i akceptację Regulaminu.
  b) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych marketingowych
 4. Zgoda, o której mowa w pkt 3 a) powyżej jest wymagana, aby Opiekun mógł skutecznie przeprowadzić proces rejestracji. Brak wyrażenia ww. zgody spowoduje, że świadczenie usług przez Administratora, przewidzianych dla zarejestrowanych Użytkowników, nie będzie możliwe.
 5. Zgoda, o której mowa w pkt 3 b) jest zgodą fakultatywną i nie stanowi warunku niezbędnego do rejestracji na Portalu mOpieka.pl i dostępu do usług przeznaczonych dla Opiekunów. Pomimo niezaznaczenia tej opcji w trakcie rejestracji Klient może w każdej chwili wyrazić zgodę na przetwarzanie danych marketingowych.
 6. Opiekun jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do swojego Konta. Opiekun jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy. Administrator sugeruje Użytkownikom:
  a. taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe, oraz
  b. okresową, nie rzadszą niż raz na trzy miesiące, zmianę hasła.
 7. Opiekun dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Opiekun podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem mOpieka.pl.
 8. Po wypełnieniu przez Opiekuna danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Opiekunem a newadsnow sp.z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez newadsnow sp.z o.o. w ramach Portalu mOpieka.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. W wyniku prawidłowej Rejestracji mOpieka.pl tworzy dla Opiekuna Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w Formularzu. Opiekun uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w panelu logowania serwisu mOpieka.pl nazwy i hasła.
 10. Konto zawiera dane Opiekuna podane przez niego w Formularzu. W przypadku późniejszej zmiany danych Opiekun powinien niezwłocznie aktualizować je, korzystając z formularza dostępnego na Portalu mOpieka.pl. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu).
 11. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
 12. Opiekun może posiadać więcej niż jedno Konto.
 13. Opiekunowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Konta są niezbywalne.
 14. Na podany przez Opiekuna adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe.
 15. Opiekunowi przysługuje w każdej chwili prawo do żądania wyrejestrowania lub zawieszenia Konta poprzez kontakt mailowy na adres: mopieka@mopieka.pl. Wyrejestrowanie bądź zawieszenie konta nie może wpływać na zobowiązania Opiekuna względem newadsnow sp. z o.o., które powstały przed tym zdarzeniem. W szczególności nie wpływa na obowiązek rozliczenia z newadsnow sp. z o.o.
 16. W przypadku usunięcia na wniosek Opiekuna którejkolwiek z danych osobowych podawanych w Formularzu lub cofnięcia przez Opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z usługami świadczonymi w ramach Portalu mOpieka.pl lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu dalsze świadczenie usług przez newadsnow sp. z o.o. jest niemożliwe i tym samym skutkuje wyrejestrowaniem Konta danego Opiekuna.
 17. W przypadku, gdy działania Opiekuna naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię mOpieka.pl lub w inny sposób szkodzą mOpieka.pl, mOpieka.pl może zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Opiekuna. Niezależnie od zawieszenia Konta Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem mOpieka.pl
 18. Opiekun, którego Konto zostało zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody mOpieka.pl. mOpieka.pl może odmówić Opiekunowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy Konto tego Opiekuna było zawieszone w przeszłości.
 19. Decyzja mOpieka.pl w przedmiocie zawieszenia Konta jest komunikowana Opiekunowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej danemu Opiekunowi przez Administratora na adres e-mail podany podczas rejestracji.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Do korzystania z Portalu i Aplikacji niezbędny jest dostęp do publicznej sieci internet.
 2. Użytkownik pobiera nieodpłatnie Aplikację na każde urządzenie mobilne Opiekuna i Podopiecznego, na którym będzie realizowana Usługa. Usługa może być realizowana na maksymalnie 10 (dziesięciu) urządzeniach Podopiecznego i maksymalnie 3 (trzech) urządzeniach Opiekuna.
 3. Konfiguracja Aplikacji i parametrów Usługi możliwa jest po zarejestrowaniu Konta na Portalu mOpieka.pl
 4. Aby uzyskać dostęp do panelu konfigurującego parametry Usługi, Opiekun musi zalogować się na swoje Konto.
 5. Opiekun może konfigurować Usługę dla więcej niż jednego Podopiecznego. Jeden Podopieczny może skonfigurować maksymalnie 10 urządzeń mobilnych.
 6. Aby Podopieczny mógł skonfigurować Usługę musi podłączyć swoje urządzenie do Konta Opiekuna. W tym celu Opiekun musi udostępnić Podopiecznemu nazwę (login) swojego Konta.
 7. Użytkownik, który nie zakupił abonamentu na dostęp do Usługi nie ma dostępu do Konta i tym samym, nie ma możliwości konfigurowania Aplikacji i parametrów Usługi.

V. PŁATNOŚCI

 1. Zakładanie i utrzymywanie swojego Konta w ramach Portalu jest bezpłatne. Użytkownik ponosi opłaty związane z aktywowaniem funkcji przesyłania alarmów i wiadomości między aplikacjami mobilnymi i systemem centralnym.
 2. Funkcje nadzoru i przesyłania alarmów, komunikatów włączane są przez nabycie przez Użytkownika abonamentu zgodnie z cennikiem. Dostęp do usługi jest równoznaczne z zobowiązaniem dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz newadsnow sp. z o.o. Użytkownik otrzyma elektroniczne potwierdzenie zakupu.
 3. Okres 30 dni trwania abonamentu liczony jest od momentu wysłania Użytkownikowi potwierdzenia dokonania wpłaty.
 4. Jeden Abonament umożliwia konfigurowanie Usługi dla jednego Podopiecznego.
 5. Użytkownik po zalogowaniu się na swoje Konto może sprawdzić liczbę dni do wygaśnięcia abonamentu.
 6. W chwili kiedy Użytkownik wyrazi chęć zakupu abonamentu i wskaże liczbę miesięcy (okresów 30-dniowych), zostanie skierowany do części transakcyjnej Portalu mOpieka.pl, gdzie będzie mógł dokonać płatności. Płatności dokonane będą za pośrednictwem Portalu mOpieka.pl. Płatności on-line za nabywany abonament w wybranej formie, dokonuje się przez portal płatniczy zgodnie z regulaminem portalu płatniczego. Zakupu może dokonać Użytkownik posiadający konto w serwisie i zdefiniowanego conajmniej jednego Podopiecznego.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia przydzielenia abonamentu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą faksem lub pocztą elektroniczną). NewAdsNow sp. z o.o. ul. Pogorzelska 2/8 60-162 Poznań fax: 61 8269391 email:mopieka@mopieka.pl.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przez upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. na mocy powyzszej ustawy zwrotowi podlegają zamówienia obejmujące całe niewykorzystane abonamenty.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności za niewykorzytane okresy abonamentowe, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie jakości świadczonych usług przez Administratora w ramach Portalu mOpieka.pl, w szczególności w zakresie udostępniania i konfigurowania Aplikacji oraz Konta Użytkownika.
 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest newadsnow sp. z o.o.
 3. Reklamację należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy mopieka@mopieka.pl przekazując niezbędne informacje do rozpatrzenia reklamacji.
 4. newadsnow sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że newadsnow sp. z o.o. może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 14 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach newadsnow sp.z o.o. może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta.
 6. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez newadsnow sp.z o.o. rozpatrywane.
 7. Newadsnow sp.z o.o. nie bierze odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem.

VIII. WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU mOpieka.pl

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu mOpieka.pl w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:

  a) powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z serwisu przez innych jego użytkowników;
  b) aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z Klientem;
  c) powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących;
  d) niepodszywania się pod inne osoby;
  e) powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Administratora za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Portalu mOpieka.pl i jego Regulaminem.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany cech użytkowych i możliwości Portalu mOpieka.pl, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności;
  b) okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Portalu mOpieka.pl oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Administrator dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały na jakość świadczonych w ramach Portalu Usług;
  c) zaprzestania świadczenia usług w ramach Portalu mOpieka.pl w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Wraz z akceptacją Regulaminu i zaznaczeniem odpowiedniej opcji w trakcie procesu rejestracji Konta Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych, przez newadsnow sp.z o.o. w celach statystycznych i marketingowych. Administratorem powyższych danych osobowych jest newadsnow sp.z o.o. - właściciel i administrator Portalu mOpieka.pl. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, przez następców prawnych newadsnow sp.z o.o.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz wobec przekazania danych innym podmiotom.
 3. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
 4. Akceptacja Regulaminu oznacza zaznajomienie się z Polityką Prywatności dostępną tutaj

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Portalu mOpieka.pl zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nieprzewidzianymi sytuacjami związanymi z awarią sprzętu, działaniem siły wyższej bądź konserwacją serwisu. mOpieka.pl w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami lub korzystaniem z Portalu mOpieka.pl
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach portalu przez podmioty zewnętrzne, w szczególności za treści o charakterze reklamowym.
 3. Administrator portalu mOpieka.pl dopuszcza możliwość cytowania przez użytkowników treści pochodzących z portalu mOpieka.pl na innych stronach internetowych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Administratora oraz umieszczenia informacji o miejscu publikacji wraz z linkiem oraz podaniem autora i tytułu publikacji, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian treści źródłowej.
 4. Każdorazowo o zmianie postanowień Regulaminu Użytkownik poinformowany zostanie poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu mOpieka.pl oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach. Do momentu wejścia w życie wszystkie usługi w ramach Portalu mOpieka.pl świadczone będą na zasadach dotychczasowych.
 5. Prawem właściwym dla usług świadczonych w ramach Portalu mOpieka.pl jest prawo polskie o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie będą stanowić inaczej.
 6. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Administrator zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 7. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy właściwe powszechne.
 8. Regulamin dostępny jest w na stronach Portalu mOpieka.pl
 9. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie portalu www.mopieka.pl