mOpieka.pl - pomoc w zasięgu ręki

POLITYKA PRYWATNOŚCI mOpieka.pl

 1. Administrator mOpieka.pl traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe przez użytkowników Portalu mOpieka.pl były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Odpowiednimi działaniami użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr).
 2. Administratorem danych osobowych jest firma newadsnow sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Podchorążych 22/24, 60-143. Adres biura obsługi Klienta: ul. Pogorzelska 2/8 60-162 Poznań.
 3. Zbiór danych osobowych jest zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Portalu mOpieka.pl (niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach portalu). Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
 5. Administrator przetwarza dane osobowe na zasadach w niniejszym dokumencie wskazanych i w zakresie w jaki zostały one Administratorowi udostępnione przez użytkownika. Administrator może powierzać przetwarzanie danych podmiotom trzecim wskazanym przez Administratora i działającym na jego zlecenie, w zakresie realizacji usług Portalu mOpieka.pl na rzecz użytkowników.
 6. Użytkownikom Portalu mOpieka.pl przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) uprawnienia związane z uzyskaniem stosownych informacji, możliwością kontroli, korekty danych, a także zakazy, w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Administratora na adres: mopieka@mopieka.pl
 7. Dane osobowe użytkowników, w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności on-line z tytułu nabycia abonamentu przetwarzane są przez Dialcom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 operatora Portalu rozliczeniowego www.przelewy24.pl jako podmiot realizujący płatności. Powierzenie danych osobowych użytkowników, o których mowa w zdaniu poprzednim następuje na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe przekazane przez użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania użytkownikowi informacji handlowych od Administratora, celem przesyłania do użytkownika Newslettera zawierającego informacje związane z Portalem mOpieka.pl i zamieszczonymi w jego ramach ogłoszeniami. Na takie działanie Administratora użytkownik musi jednak uprzednio wyrazić zgodę. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Portalu nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.
 9. Portal mOpieka.pl korzysta z tzw. cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze użytkownika przeglądającego zawartość Portalu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Administratorowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb użytkownika. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować korzystania przez użytkowników z Portalu mOpieka.pl. Użytkownik posiada możliwości wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies.
 10. Dane użytkowników nie są przez Administratora sprzedawane ani użyczane. Takie czynności mogą być dokonywane przez Administratora jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem użytkownika.
 11. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 12. Dane osobowe podane na Portalu mOpieka.pl przy okazji wysyłania komentarzy i ocen mogą być dostępne dla osób uprawnionych odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dane udostępnione w ten sposób przez Użytkowników nie podlegają Polityce Prywatności.
 13. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Portalu mOpieka.pl, modernizacji Portalu mOpieka.pl, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Portalu mOpieka.pl oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania użytkownika o planowanych zmianach.

  Zespół mOpieka.pl